Главная О сайте

Категория :"Банківська справа"

" Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль"""
Центральний банк Російської Федерації
Характеристика та послуги ПриватБанку
Ф’ючерсні операції з іноземною валютою
Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки
Функції Європейського центрального банку
Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі
Формування статутного капіталу банку
Формування ринку майнового страхування
Формування і розподіл прибутку комерційного банку
Форвардні та факторингові операції
Фондовий ринок України
Фондовий ринок
Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури
Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури
Фондова біржа
" Фінансовый звіт за 257 рік ВАТ ""Райффайзен - банк Аваль"""
Фінансовий менеджмент банка
Фінансова надійність страхової компанії
Управління фінансовими ресурсами комерційного банку
Управління ризиками банку
" Управління неторговими валютними операціями у ТОВ ""Укрпромбанк"""
Управління кредитною діяльностю банку
Управління кредитними ризиками в комерційних банках
Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків
Управління кредитними відносинами
Управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики
Управління власним капіталом банку
Узагальнена схема надання банківських гарантій
Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій
Трирівнева пенсійна система
Товарна біржа: структура та функції
Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку
Технічний аналіз фондового ринку
Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
Сучасні види страхування в Україні
Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні
Сутність перестрахування
Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку
Сутність кредиту і його роль в світовій практиці
Структура страхової компанії
Структура страхового законодавства України
" Структура і діяльність ""Ощадбанку"""
Страхування транспортних засобів та вантажів
Страхування майна громадян
Страхування майна
Страхування кредитних ризиків
Страхування інвестицій
Страхування відповідальності
Страхування відповідальності
Страхування в Україні
Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності
Страхові послуги в майновому страхуванні
Страхові визначення, договір страхування
Страховий ринок України
Страховий ринок України
Страховий ринок
Страховий ринок
Страховий ризик
Страховий захист в сільському господарстві
Страхове відшкодування
Страхова послуга та її реалізація на ринку України
Страхова діяльність в Україні
Стратегія управління валютними ризиками банку
Стратегія і тактика банку у сфері лізингової індустрії
Статистика
Становлення та розвиток монетарної та фіскальної політики в Україні
Становлення сучасної системи ризик-менеджменту в кредитних установах
Соціальне та особисте страхування
Соціальне медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності
Складання та подання фінансових звітів банку
Склад і призначення актуарних розрахунків
Системи переказу великих сум платежів
Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування
Система розрахунків на чистій основі
Система електронних переказів НБУ
Система бухгалтерського обліку в банках України
Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні
Розвиток лізингу в Україні
Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому
Ринок цінних паперів України
Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
Ринок цінних паперів
Ринок фінансових послуг
Рейтингова оцінка учасників страхового ринку України
Регулювання грошового обігу в Україні
Процес банківського кредитування
Процентні ставки та їх структура
Проблемні позички і засоби реструктурування безнадійних боргів
Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в Україні
Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий ринок
Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні
Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні
Проблеми в розвитку сільськогосподарського страхування в Україні
Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємстві
Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях
Поточні рахунки і облік розрахункових операцій
Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку
Порядок здійснення банком факторингових операцій
Портфель цінних паперів - сутність та функції
Порівняльна характеристика платіжних інструментів
Поняття фінансового інжинірингу
Поняття конвертованості валюти
Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
Планування банківської діяльності
Підходи до визначення необхідного та достатнього обсягу прибутку банку
Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів
Оцінка фінансового стану комерційного банку
" Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ ""ПриватБанк"""
Оцінка майна з метою страхування
Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб
Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника
Оцінка збитку після настання страхового випадку
Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
Особливості страхування в Україні
Особливості оцінки кредитних ризиків банку
Особливості кредитування малого бізнесу
Особливості діяльності з управління іпотечним покриттям
Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці
" Особливості ""автоцивілки"" в податковому обліку"
Особисте страхування
Основні шляхи підвищення прибутковості комерційного банку
Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти
Основні види валютних ринків
Основи страхової діяльності
Організація та планування кредитування
" Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ ""Аваль"""
Організація кредитної роботи в комерційному банку
Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні
" Організація діяльності ""ПриватБанку"""
Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
" Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ ""Ощадбанк"""
Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
Організація банківської справи
Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків
Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця
" Оптимізація балансу АКБ ""Правекс-Банк"" з метою покрашення його фінансових показників "
Операції, які здійснюють банки
Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду
Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення
Операції комерційних банків на ринку цінних паперів
" Ознайомлення з історію підприємства ""VAB Банк"" "
Облік та аналіз власного капіталу банку
Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів
Облік операцій по рахункам у банках
Облік операцій комерційного банку
Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи
Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професі
Новітні технології в банківських послугах
Національний банк України та особливості його функціонування
Національний банк України
Національний Банк України
Національний банк України
Національна система масових електронних платежів
Напрямки розвитку платіжного обороту України
Напрямки впливу страхового ринку на макроекономічну систему
Напрямки вдосконалення автоматизації розрахункових операцій
" Моніторинг фінансових операцій комерційного банку ""Фінанси та кредит"""
Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
Моделювання поведінки клієнта страхової компанії
Місцеві позики і їх розвиток в Україні
Місце Центрального Банку РФ в банківській системі
Міжнародне перестрахування
Міжбанківський кредит
Механізми лізингового кредиту в Україні
Механізм функціонування облігаційного кредиту
Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
Механізм реалізації форфейтингу
Методики оцінки фінансового стану банків України
Методи управління банківськими ризиками
Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку
Менеджмент банківських пасивів
Медичне страхування
Медичне страхування
" Маркетингова програма відкриття нового відділення ТОВ ""Укрпромбанк"""
Маркетингова діяльність комерційного банку
Ліквідність комерційного банку
Ліквідність банківської системи України
Кредитні операції Хоум Кредит Банку
Кредитні операції банків
Кредитний ризик та методи управління ними
Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
Кредитний ризик
Кредитний механізм в комерційних банках
Кредитна система США
Кредитна політика комерційного банку
Кореспондентські рахунки
Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку
Контролінг і управлінський облік у банку
Комерційні банки: становлення та розвиток
Комерційний банк та його функції
" Комерційна діяльність СК ""Універсальна"""
Історія світової банківської системи
Історія діяльності товарних бірж в Україні
Іпотечне кредитування в ринковій економіці
Іпотечне кредитування
Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності
Інвестиційна політика банків в Україні
Інвестиційна діяльність страхових компаній
" Зошити для самостійної роботи з дисципліни ""Банківські операції"""
Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів в Україні: історія, сучасний стан, напрями вдосконалення
Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання
Загальні положення про страхування
Загальна характеристика валютних опціонів
Емісія грошей
Економічний зміст лізингу
Економічна оцінка кредитного процесу
Доходи та витрати комерційного банку
Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону
Документарний акредитив, міжнародний лізинг
Договори страхування
" Діяльність страхової компанії ""Оранта"""
" Діяльність СГ ""ТАС"""
Діяльність комерційних банків і страхових компаній на ринку фінансових послуг
Діюча практика обліку операцій з векселями
Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Державний ощадний банк України
Державне регулювання страхової діяльності
Державне регулювання грошової сфери
Державна політика соціального страхування
Депозитні операції, принципи технічного аналізу та інформаційна система Доу-Джонс Телерейт
Депозитні операції в умовах інфляції
Депозитні операції банків
Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів
Використання Internet у банківському обслуговуванні клієнтів
Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні
Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
Види банківського переказу
Валютні ринки
Валютні ризики: економічна природа та управління
Валютне регулювання і контроль в Україні
Біржові торги. Аналіз діяльності товарних бірж в Україні
Біржові індекси як основні індикатори стану фондового ринку
Бенчмаркінг, як засіб покращення інноваційного процесу в організації
Безготівкові розрахунки в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями, їх види та характеристика
Банківські ризики
Банківські ресурси
Банківські резерви й ризик
Банківські рахунки
Банківські послуги
Банківські операції з пластиковими картками
Банківські операції
Банківські операції
Банківські злиття та поглинання: організаційно-економічні аспекти
Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки
Банківський кредит як оптимальність умов кредитних відносин
Банківське кредитування
Банківське кредитування
Банківська система України, та проблеми її розвитку
Банківська система України та проблеми її реформування
Банківська система України
Банківська система України
Банківська система та пропозиція грошей
Банківська система
Банки, що надають послугу SMS-банкінгу в Україні
Банки як учасники ринку ціних паперів
Банки та їх функції
Банки на валютному ринку України
\" Аудиторський звіт ВАТ \"\"Райффайзен - банк Аваль\"\" за 2007 рік\"
Аналіз фінансового стану банків
Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній
Аналіз рентабельності банка
Аналіз операцій з оперативної фінансової оренди (лізингу) майна підприємства
Аналіз кредитно-розрахункового обслуговування банками юридичних і фізичних осіб
" Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення "
Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони
Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню
Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту
Аналіз доходів та витрат банку
Аналіз діяльності Приватбанку
" Аналіз діяльності ЗАО ""Приват"""
Аналіз банківської діяльності
Актуарні розрахунки
Активи комерційних банків
Акредитивна форма розрахунків
VAR-аналіз валютних ризиків
Створення та організація діяльності комерційного банку (реферат)
Розрахунково-касові операції комерційного банку (реферат)
Ресурси комерційного банку, їх формування та менеджмент (реферат)
Організація банківського кредитування (реферат)
Операції комерційного банку з надання та погашення окремих видів позик (реферат)
Операції комерційного банку в іноземній валюті (реферат)
Нетрадиційні операції комерційного банку (реферат)
Економічний аналіз та регулювання діяльності комерційного банку (реферат)
Інвестиційні операції комерційного банку (реферат)
Надання кредитів фізичним особам на придбання автомобілів за програмою “Авто в кредит” (реферат)
Кредитні відносини банків з індивідуальними позичальниками (магістерська)
Програма \" Житло в кредит на первинному ринку\" та \"Житло в кредит на вторинному ринку\" (реферат)
Надання кредитів фізичним особам на будівництво (банк Аваль) (реферат)
Нетрадиційні банківські послуги (реферат)
Аналіз рентабельності банка (курсова робота)
Якісний та кількісний аналіз активів банку (реферат)
Розвиток небанківських фінансових інститутів в Україні (курсова робота)
Проблеми банківських ризиків: аналіз, оцінка, мінімізація та управління (реферат)
Менеджмент у банку. Банківський менеджмент (курсова робота)
Обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності (реферат)
Емісійно-касове регулювання в Україні (реферат)
Ресурси комерційних банків та порядок їх регулювання (реферат)
Організація банківського кредитування в сучасних умовах (реферат)
Особливості надання та погашення окремих видів банківських позик (реферат)
Кредитування населення (реферат)
Міжбанківське кредитування (реферат)
Операції комерційних банків із цінними паперами (реферат)
Класифікація операцій комерційних банків із цінними паперами (реферат)
Валютні операції комерційних банків (реферат)
Характеристика форм безготівкових розрахунків і роль банківського кредиту в їх організації (реферат)
Економічні та правові основи банківської діяльності (реферат)
Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їх види та організація (реферат)
Безготівкові розрахунки фізичних осіб (реферат)
Відкриття та ведення рахунків банків - кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України (реферат)
Моделі обслуговування кореспондентських рахунків комерційних банків (філій) у СЕП НБУ (реферат)
Міжбанківські розрахунки (реферат)
Робота банків із обслуговування готівкового обороту (реферат)
Ліміти залишку готівки в касах підприємств, організацій, установ, їх значення, порядок визначення (реферат)
Порядок складання прогнозних розрахунків касових оборотів банків за окремими статтями (реферат)
Організація касової роботи на підприємствах, в організаціях, установах (реферат)
Операції банків з обслуговування платіжного обороту (реферат)
Аналіз, проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування (реферат)
Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку (реферат)
Види кредитних ризиків у банку (реферат)
Деякі особливості овердрафтного кредитування (реферат)
Проблеми обліку кредитних операцій (реферат)
Економічна характеристика депозитних операцій банків (реферат)
Кредитний ризик та фактори що на нього впливають (реферат)
Напрямки розвитку сучасних інформаційних технологій у банківських структурах України (реферат)
Оптимізація валютно-курсової політики НБУ (реферат)
Особливості функціонування іноземного капіталу в банківському секторі України (реферат)
Проблеми розвитку безготівкових розрахунків в Україні (реферат)
Ринок факторингових послуг в Україні (реферат)
Розвиток карткових платіжних систем в Україні (реферат)
Сек\'юритизація - один із напрямів розвитку ринку боргових інструментів (реферат)
Стан європейського ринку електронних грошей (реферат)
Сучасний стан та перспективи розвитку ощадного банку України (реферат)
Економічна характеристика депозитних операцій банків (реферат)
Кредитне забезпечення сільського господарства в розвинених країнах Європи (реферат)
Кредитний ризик та фактори що на нього впливають (реферат)
Підвищення ефективності банківської системи України за допомогою інструментарію логістики (реферат)
Сучасний стан та перспективи розвитку ощадного банку України (реферат)
Проблеми розвитку безготівкових розрахунків в Україні (реферат)
Аналіз, проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування (реферат)
Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками (диплом)
Національна фінансово-кредитна система (реферат)
Банківська система (реферат)
Банківська система (реферат)
Стисла історія розвитку українських банків (реферат)
Цінні папери (реферат)
Основні операції та документи банківської справи (реферат)
Основні операції та документи банківської справи (реферат)
Основні операції та документи банківської справи (реферат)
Електронна комерція (реферат)
Електронна комерція (реферат)
Смарт-картки (реферат)
Методи забезпечення безпеки розрахунків (реферат)
Автоматизація (реферат)
Операційний день банку (реферат)
Корпоративні мережі банків (реферат)
Системи “банк-клієнт” (реферат)
Фінансова діяльність в Іnternet (реферат)
Фінансова діяльність в Іnternet (реферат)
Автоматизована банківська система в Україні (реферат)
Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств (реферат)
Організація платіжного обігу (реферат)
Приклад побудови ймовірнісно-автоматної моделі діяльності комерційного банку (реферат)
Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки (реферат)
Сфера кредитно-грошових відносин (реферат)
Економічний аналіз та регулювання діяльності комерційного банку (реферат)
Економічний аналіз та регулювання діяльності комерційного банку (реферат)
Нетрадиційні операції комерційного банку (реферат)
Розрахунково-касові операції комерційного банку (реферат)
Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика (реферат)
Розрахунково-касові операції комерційного банку (реферат)
Операції комерційного банку в іноземній валюті (реферат)
Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою (реферат)
Інвестиційні операції комерційного банку (реферат)
Інвестиційні операції комерційного банку (реферат)
Операції комерційного банку з надання та погашення окремих видів позик (реферат)
Окремі види кредитних операцій (реферат)
Організація банківського кредитування (реферат)
Організація банківського кредитування (реферат)
Ресурси комерційного банку, їх формування та менеджмент (реферат)
Ресурси комерційного банку, їх формування та менеджмент (реферат)
Створення та організація діяльності комерційного банку (реферат)
Створення та організація діяльності комерційного банку (реферат)
Операційно-технологічний ризик в банку. Ризики іпотечного кредитування та особливості їх вияву в Україні. Формування органів державної реєстрації об\'
Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку (реферат)
Банківський аудит. Банківські інвестиційні операції. Прибуток комерційного банку та його розподіл (контрольна робота
Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація, принципи організації. Методи (способи) здійснення платежів при безготівкових розрахунках (ре
Вексельний обіг в Україні: історія розвитку, основні функції, регулювання (реферат)
Закриття рахунків в іноземній валюті (реферат)
Оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків (курсова робота)
Переоформлення рахунків в іноземній валюті (реферат)
Теорія і практика регулювання валютного курсу на Україні (реферат)
Капітал банку та методи його оцінки (курсова робота)
Порядок формування економічних показників звітності (реферат)
Основні напрями автоматизації банківської діяльності(реферат)
Загальна характеристика розрахунків з використанням карток. Види послуг, які можна отримати за допомогою пластикових карток. Основні типи пластикових
Види цінних паперів (реферат)
Автоматизація аналізу кредитного портфеля, визначення розміру резервування та формування звітності по кредитуванню (реферат)
Автоматизація визначення параметрів кредиту та формування кредитного договору (реферат)
Характеристика та класифікація кредитів (реферат)
Характеристика та класифікація кредитів (реферат)
Характеристика документів (реферат)
Структура автоматизованої банківської системи (реферат)
Покоління автоматизованих банківських систем (реферат)
Основні задачі та вимоги до захисту банківської інформації в СЕП (реферат)
Загрози безпеки АБС (реферат)
Міжнародні телекомунікаційні служби фінансової інформації (реферат)
Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна система (SWIFT) (реферат)
Система «Клієнт-банк» (реферат)
Електронна пошта НБУ — основа взаємодії між банківськими установами (реферат)
Інформаційне забезпечення СЕП (реферат)
Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку (реферат)
Файли інтерфейсу між ОДБ та АРМ-3 (реферат)
Структура файлів звітності (реферат)
Особливості ведення та автоматизації аналітичного облікуу (реферат)
Загальна характеристика звітності. Структура плану рахунків комерційного банку (реферат)
Учасники системи карткових розрахунків та їх взаємодія. Смарт-картки та їх характеристика. Стан впровадження платіжних карткових систем в Україні (реф
Оперативний контроль за операціями з давальницькою сировиною (реферат)
Інформація — основа побудови автоматизованої системи оперативного обліку та контролю (реферат)
Економічна сутність банківського капіталу (реферат)
Теоретичні засади формування банківського капіталу в умовах ринкової економіки (реферат)
Економічна сутність та методологія оперативного контролю (реферат)
Оперативний облік за операціями з експорту (реферат)
Методологія оперативного обліку міжнародних економічних операцій (реферат)
Робота з програмою в режимі «Уведення проміжних даних» (реферат)
Робота з програмою в режимі «Уведення початкових даних» (реферат)
Загальні принципи роботи автоматизованої системи (реферат)
Технологія відображення облікової інформації в умовах застосування автоматизованої системи (реферат)
Кредитні відносини та їх вплив на захист інтересів учасників і кредиторів банку (реферат)
Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення (реферат)
Основи захисту прав та інтересів учасників і кредиторів банку (реферат)
Перспективи розвитку формування банківських ресурсів на позичковій основі (реферат)
Залучення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань (реферат)
Роль міжбанківського кредиту у формуванні банківських ресурсів (реферат)
Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів (реферат)
Договірне регулювання вкладних операцій (реферат)
Сутність та економічна характеристика банківських вкладів (реферат)
Роль резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів у формуванні власного капіталу банку (реферат)
Призначення та механізм формування статутного капіталу банку (реферат)
Призначення та механізм формування статутного капіталу банку (реферат)
Механізм формування власного капіталу банку та шляхи його вдосконалення (реферат)
Види банківського капіталу та їх характеристика (реферат)
Реєстрація і ліцензування комерційних банків (реферат)
Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду (реферат)
Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю (реферат)
Класифікація і характеристика методів валютного регулювання (реферат)
Політика відкритого ринку (реферат)
Суть та роль грошово-кредитної політики (реферат)
Виникнення центральних емісійних банків та загальна характеристика їх статусу. Створення національного банку України і його статус (реферат)
Обслуговування державного зовнішнього боргу (реферат)
Обслуговування внутрішнього державного боргу (реферат)
Виїзне інспектування банків (реферат)
Визначення рейтингової оцінки діяльності банків (реферат)
Система електронних платежів національного банку України (реферат)
Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні(реферат)
Внутрішні ревізії (реферат)
Звітність банків (реферат)
Національний банк України - центр методичного забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках (реферат)
Національний банк України - центр методичного забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках (реферат)
Національний банк України – центр методичного забезпечення організації кредитування і грошових розрахунків(реферат)
Методологія платіжного балансу України (реферат)
Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків (реферат)
Становлення системи валютного регулювання в Україні (реферат)
Становлення системи валютного регулювання в Україні (реферат)
Валютне регулювання та контроль (реферат)
Валютне регулювання та контроль (реферат)
Курсова політика національного банку України (реферат)
Організація міжбанківських розрахунків (реферат)
Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками (реферат)
Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками (реферат)
Організація готівкового грошового обігу (реферат)
Організація готівкового грошового обігу (реферат)
Грошово-кредитна політика (реферат)
Інструменти грошово-кредитної політики (реферат)
Національний банк України - центральний банк держави. Його роль у системі органів державної влади (реферат)
Касове виконання державного бюджету (реферат)
Робота з проблемними банками (реферат)
Перспективи розвитку платіжної системи України (реферат)
Залучення ресурсів на міжбанківському ринку (реферат)
Система електронних платежів в Україні (реферат)
Аналіз кредитної діяльності банку (курсова)
Банківська система України. Правові основи банківського кредитування (курсова)
Динаміка прибутковості банківської діяльності та об’єктивні закономірності її зниження (на прикладі філії АКБ “Київ”) (курсова)
Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів (реферат)
Порядок кредитування населення (реферат)
Банківське кредитування фізичних осіб (дипломна)
Виникнення центральних емісійних банків та загальна характеристика їх статусу (реферат)
Функції та операції Національного банку України (реферат)
Суть банківського права провідних зарубіжних країн (реферат)
Сутність та основні поняття валютного законодавства (реферат)
Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація (реферат)
Спеціальні принципи і джерела банківського права (реферат)
Система органів, що здійснюють валютне регулювання (реферат)
Правовий статус банків та фінансово-кредитних установ в Україні (реферат)
Правове регулювання грошового обігу (реферат)
Правове регулювання валютних операцій (реферат)
Правова регламентація банківської діяльності в зарубіжних країнах (реферат)
Правова охорона банківської таємниці (реферат)
Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку (реферат)
Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків (реферат)
Порядок і форми розрахунків у господарському обігу (реферат)
Поняття та елементи кредитних правовідносин. Правова природа кредитного договору (реферат)
Поняття ринку цінних паперів та його регулювання (реферат)
Поняття і роль банків у суспільстві (реферат)
Поняття і зміст розрахункових правовідносин (реферат)
Поняття і види цінних паперів (реферат)
Поняття, функції та структура банківської системи України (реферат)
Поняття, призначення і види кредиту (реферат)
Поняття, предмет і система банківського права (реферат)
Питання функціонування банківської системи України (реферат)
Питання вдосконалення банківського законодавства (реферат)
Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави (реферат)
Організація роботи Національного банку України (реферат)
Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних країн (реферат)
Організаційна структура та управління комерційним банком (реферат)
Операції та послуги комерційних банків (реферат)
Операції банків з цінними паперами (реферат)
Норми банківського права та їх класифікація (реферат)
Мета і завдання правового регулювання банківської системи України (реферат)
Мережа й організаційна структура Національного банку України (реферат)
Конституційні засади банківського права України (реферат)
Загальна характеристика правової природи Національного банку України (реферат)
Виникнення та еволюція банківської справи (реферат)
Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства (реферат)
Банківське право: предмет і метод (реферат)
Банківські правовідносини, їх зміст і склад (реферат)
Інститут банківської таємниці в зарубіжному законодавстві (реферат)
Національний банк-організатор грошового обігу в країні. Функції та операції Національного банку України (контрольна робота)
Види банків. Загальна класифікація банківських послуг. Банки як суб\'єкти централізованого фондового ринку (контрольна робота)
Кредитні відносини і їх роль в суспільному відтворені (курсова)
Забезпечення фінансової стійкості банку (реферат)
Операції банків з обслуговування платежіного обороту та організації розрахунків суб’єктів господарювання (реферат)
Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків (дипломна робота)
Валютне регулювання і валютний контроль (реферат)
Спотові ринки біржових товарів як основа ф\'ючерсної торгівлі в Україні (реферат)
Іпотечний кредит як засіб довгострокового фінансування промислових підприємств (реферат)
Оцінка кредитоспроможності позичальника як основний напрямок управління кредитними ризиками комерційного банку (реферат)
Моніторинг ресурсного забезпечення банківської ліквідності (реферат)
Проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україну (реферат)
Банки: сутність, види та функції (курсова робота)
Міжнародні банківські розрахунки (реферат)
Валютно-розрахункові операції комерційних банків (дипломна робота)
Банківське фінансування та регулювання інвестиційної діяльності (курсова робота)
Банківські ризики (реферат)
Національний банк України - центр готівкового обігу, регламентація готівкового обігу в комерційних банках (реферат)
Стратегія співробітництва України зі Світовим банком у контексті оптимізації зовнішнього боргу (реферат)
Банківська система України. Види банківських операцій, класифікація банківських послуг, нетрадиційні банківські послуги (реферат)
Ліцензування банківської діяльності (реферат)
Організаційна структура та управління комерційним банком (реферат)
Види та операції комерційних банків (реферат)
Порядок реєстрації комерційного банку в Україні (реферат)
Національний банк України в банківській системі України, його призначення, функції та організаційна структура (реферат)
Кредитування в Україні: форми, значення, ризики, іпотека. (курсова робота)
Облік та звітність у комерційних банках України (реферат)
Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту. (контрольна рoбота)
Основи кредитування в Україні (курсова робота)
Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота)
Розвиток банківської системи в Україні (курсова робота)
Удосконалення оцінки доходів, витрат та прибутку комерційного банку (курсова робота)
Удосконалення кредитоспроможності клієнтів банку (курсова робота)
Види банківських ризиків (реферат)
Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) (диплом)
Національний банк України (реферат)
Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів, прибутковість, ліквідність та платоспроможність банку (курсова робота)
Основні напрями емісійної політики банку, емісійна діяльність, розміщення акцій банку на ринку. (реферат)
Удосконалення системи показників ліквідності комерційного банку на підставі зарубіжного досвіду (реферат)
Стан кредитних відносин між банками і підприємствами (реферат)
Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні (реферат)
Про активізацію процесу нагромадження капіталу (реферат)
Практичні аспекти емісії єврооблігацій комерційними банками України (реферат)
Особливості кредитування малого і середнього бізнесу в Україні (реферат)
Механізм транскордонних банківських злиттів і поглинань(реферат)
Місце комерційних банків у вексельному обороті (реферат)
Іноземний капітал у банківській системі України: тенденції й перспективи (реферат)
Фондова біржа: основні ознаки і функції (реферат)
Сучасна банківська система і порядок створення комерційних банків (реферат)
Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вкладах і депозитах фізичних осіб (контрольна)
Операції комерційних банків (реферат)
Класифікація кредитів комерційного банку. Умови кредитної угоди. Інвестиційні операції комерційних банків (контрольна)
Законодавство про банки та банківську діяльність в Україні (реферат)
Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП
Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») (дипломна)
Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») (дипломна)
Основні номінали грошового обігу України X-XX століть (контрольна)
Ціна банківського кредиту (реферат)
Характеристика загальних умов отримання кредиту (реферат)
Роль Національного банку України в регулюванні готівкового обігу (реферат)
Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків (реферат)
Відкриття та використання рахунків у національній валюті України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами (реферат)
Процес банківського кредитування (реферат)
Принципи кредитування (реферат)
Різновиди кредитних операцій (пошукова робота)
Порядок реєстрації комерційного банку (реферат)
Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів (реферат)
Поняття кредитної системи. Характеристика комерційних банків (реферат)
Оцінка кредиту (реферат)
Особливості формування власних і залучених коштів комерційних банків (реферат)
Організація безготівкових розрахунків (реферат)
Операції комерційних банків (реферат)
Методи управління ризиком кредитного портфеля банку (реферат)
Методи управління кредитним ризиком (реферат)
Міжнародні розрахунки (реферат)
Кредитування, документування (реферат)
Загальна характеристика безготівкових розрахунків (реферат)
Загальні правила документообороту (реферат)
Види платіжних документів та форми безготівкових розрахунків (реферат)
Ведення рахунків клієнтів (реферат)
Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті (реферат)
Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам і використання коштів за рахунками (реферат)
Відкриття банками рахунків у національній валюті суб\'єктам господарської діяльності (реферат)
Банки та їх роль в економіці (реферат)
Чому я обрав професію банкіра? (реферат)
Банки і банківська система (реферат)
Банківська справа та грошово-кредитна система країни (реферат)
Банківський кредит і кредитний договір (реферат)
Світовий банк (реферат)
Пластикові картки як новий платіжний засіб в Україні (реферат)
Облік доходів (витрат) банку (реферат)
Умови та форми кредитування банком підприємств. Види кредитів (реферат)
Банківські установи на ринку фінансових послуг (курсова)
Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення (дипломна)
Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів в банках (контрольна)
Комерційнi банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці (курсова)
Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (реферат)
S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій (реферат)
Ліквідність банку (реферат)
Облік та аналіз банківських кредитів (дипломна)
Комерційний банк (реферат)
Банківські ресурси (курсова)
Банки і банківська система (курсова)
Види кредитів комерційних банків (курсова)
Банківська система Франції (реферат)
Порівняльний аналіз механізмів рефінансування (реферат)
Банк Англії (реферат)
Банки: сутність, види та особливості (реферат)
Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) (дипломна)
Банки і банківські системи (курсова)
Вексель (курсова)
Роль фінансової системи в економічному зростанні перехідних економік: банківська система України (курсова)
Способи забезпечення кредитів (курсова)
Механізм кредитування банками України (реферат)
1. Порядок створення і реєстрації комерційних банків. 2. Поняття банківського капіталу (контрольна)
Споживчий кредит (курсова)
Грошово-кредитна система (контрольна)
1.Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна структура. 2. Забеспечуюча структура. 3.Загальна характеристика АБС “UniCorn” (контр
Види фінансових посередників, їх функції та джерела фінансування (контрольна)
Фінансовий аналіз (контрольна)
Роль банків у створенні грошей (курсова)
Банківські операції (контрольна)
Інформаційні системи і технології у фінансових установах (контрольна)
Аналіз діяльності комерційного банку (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця) (дипло
Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”) (дипломна)
Процентна політика комерційного банку (курсова)
Аналіз прибутку (курсова)
Кредити - розрахунки (контрольна)
Формування ресурсів комерційних банків (курсова)
Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку (курсова)
Банківські операції (контрольна)
Комерційні банки (курсова)
Центральний банк і монетарна політика (реферат)
Грошові розрахунки в господарському обороті України (курсова)
Український ринок карткових розрахунків, зокрема фізичних осіб, визначення основних проблем, що склалися та шляхів їх вирішення, аналіз перспектив роз
Електронне банківське обслуговування (реферат)
Бізнес-етика і соціальна відповідальність у банківській системі (реферат)
Формування депозитних ресурсів (реферат)
Механізм розрахунків у зовнішньоторгових операціях (реферат)
Кредит та його суть (курсова)
Роль НБУ на ринку державних цінних паперів (дипломна)
Ціна банківського кредиту (реферат)
Вступ до фаху. Робота в банку (реферат)
Банківські установи на ринку фінансових послуг (дипломна)
Банківська система США, Великобританії, Німеччини (реферат)
Роль НБУ на ринку державних цінних паперів (дипломна)
Ціна банківського кредиту (реферат)
Вступ до фаху. Робота в банку (реферат)
Банківські установи на ринку фінансових послуг (дипломна)
Банківська система США, Великобританії, Німеччини (реферат)
Умови та форми кредитування банком підприємств. Види кредитів (реферат)
Облік доходів (витрат) банку (реферат)
Банківські установи на ринку фінансових послуг (дипломна)
Структура банківської системи України (реферат)
Банківські операції (контрольна)
Касові операції комерційного банку (реферат)
Моделі банківських систем (реферат)
Центральні банки, їх походження, призначення (реферат)
Структура банківської системи України (реферат)
Порядок видачі банками готівки (реферат)
1. Поняття та правовове регулювання ринку цінних паперів. 2. Відкриття філій та представництв комерційних банків (контрольна)
1. Основний та додатковий капітал банку. 2. Поняття кредитного механізму, його роль та місце в господарському обороті країни (контрольна)
Автоматизація масових платежів, електронні гроші (реферат)
Бізнес-етика і соціальна відповідальність у банківській системі (Реферат)
Комерційний банк (Реферат)
Банківська система України, її місце при входженні в ринкову систему (Курсова)
Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії (Курсова)
Суть, будова та функції банківської ситеми (Реферат)
Банківська система України (Курсова)
Кредитні операції комерційних банків (Курсова)
Формування депозитних ресурсів (Реферат)
Формування ресурсiв комерцiйних банкiв (курсова)
Основнi операцiї з поточними рахунками в iноземнiй валютi (курсова)
Органiзацiя касової роботи в банку (курсова)
Облiк рахункiв у банках (курсова)
Облiк валюти i валютних операцiй (курсова)
Кредит як джерело фiнансування капiтальних вкладень (курсова)
Кредитування пiдприємств (курсова)
Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб в iноземнiй валютi (курсова)
Безготiвковi розрахунки фiзичних осiб (курсова)
Банкiвське кредитування пiдприємств (курсова)
Ресурси комерцiйного банку (диплом)
Пасивні операції комерційних банків та методи управління пасивами (диплом)
Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв (диплом)
Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку \\\"Україна \\\"(диплом)
Кредитна політика банків (курсова)
Діяльність комерційних банків (курсова)
Банківське кредитування в Україні (курсова)
Сучасна система банківського кредитування в Українi (курсова)
Суть кредитно-банкiвської системи (курсова)
Споживчий кредит (курсова)
Мiсце та роль банкiв в ринковiй системi (курсова)
Мiжбанкiвськi розрахунки (курсова)
Банки - їх суть види (курсова)
Роль банкiв в економіці України (курсова)
Розрахунок грошового коефiцiєнту та змiни в активах i пасивах балансу банку в залежностi вiд використання грошових ресурсів (курсова)
Пасивні операції комерційних банків (курсова)
Операцiї комерцiйних банкiв з цiнними паперами (курсова)
Кредитно-банкiвська система України i роль ЦБ України (курсова)
Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки (курсова)
Кредитна полiтика комерційних банків (курсова)
Валютнi операцiї комерцiйних банкiв (курсова)
Банки. Суть, види i функції (курсова)
Банки, їх суть, види та функцiї (курсова)
Банкiвський маркетинг в Нiмеччинi (курсова)
Банківська система України i роль Центрального банку (курсова)
Аналiз фiнансової дiяльностi комерцiйних банкiв (курсова)
Аналiз капiталу банку (курсова)
Транснаціональні банки (курсова)
Кредити в Україні (реферат)
Комерційнi банки в Україні (курсова)
Ринок банкiвських послуг в Українi (диплом)
Центральний банк та його роль у національній економіці. Знаряддя монетарної політики. Цілі та завдання монетарної політики (реферат)
Електронна пошта НБУ (реферат)
Кредитно-грошова політика Центрального Банку (реферат)
Банківська система Україні в ринковій економіці (реферат)
Банківська система та створення депозитів (реферат)
Активні операції комерційних банків (диплом)
Ризик кредитних операцій комерційного банку (курсова)
Звіт на тему \"Програма екон. практики у банківських установах\"
Аналіз. Аналіз показників платоспроможності та ліквідності комерційних банків (курсова)
Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків (дипломна)
Банківська справа. Фінансування зовнішньоторгових операцій в Україні (дипломна)
Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків (дипломна)
Банківська справа. Фондовий ринок (дипломна)
Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні (дипломна)
Банківська справа. Управління кредитним портфелем комерційного банку (дипломна)
Банківська справа. Становлення і проблеми розвитку ринку грошей в Україні (дипломна)
Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків (дипломна)
Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб (курсова)
Банківська справа. Операції комерційних банків з цінними паперами (курсова)
Банківська справа. Операції банків з валютою (курсова)
Банківська справа. Організація безготівкових розрахунків (курсова)
Банківська справа. Організація аналітичної роботи в банку (курсова)
Банківська справа. НБУ і його функції (курсова)
Банківська справа. Обліково-операційна робота банку (курсова)
Банківська справа. Облік і організація міжбанківських розрахунків (курсова)
Банківська справа. Комерційні банки як суб’єкти ринку цінних паперів (дипломна)
Банківська справа. Контроль і нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків (курсова)
Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні (дипломна)
Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська)
Банківська справа. Розвиток банківської системи України (дипломна)
Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська)
Банківська справа. Аналіз капіталу банку (курсова)
Центральний банк і монетарна політика (курсова робота)
Центральний банк і монетарна політика (реферат)
Ефективність використання позик та управління проектами Світового банку в Україні (реферат)
Економічний аналіз балансу комерційного банку (реферат)
Економiчний аналiз балансу комерцiйного банку (реферат)
Типи споживачів стосовно ризику (на прикладі комерційних банків) (реферат)
Ситуація з комерційними банками в Україні (курсова)
Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку (контрольна)
Міжнародна платіжна система подорожей і розваг (Т&Е) (реферат)
Механізм реалізації грошово-кредитної політики (реферат)
Менеджмент банківської системи на прикладі (дипломна робота)
Пенсійні вклади та їх сучасна специфіка (реферат)
Передумови регулювання кредитної діяльності в україні: історія і сучасність (реферат)
Перелік всіх банків та філій України (обширна таблиця)
Основні номінали грошового обігу України X-XX століть (контрольна)
Операції національного банку (курсова робота)
Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (реферат)
Потреба комерційного банку в ліквідних коштах (реферат)
Нормативи ризику, встановлені для комерційних банків (реферат)
Прибуток і затрати комерційного банку (курсова)
Прибуток і затрати комерційного банку (курсова робота)
Практика з банківської справи (реферат)
Організація зовнішнього валютного ринку (реферат)
Організація банківського кредитування (реферат)
Національний банк України: статус і завдання (контрольна)
Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках (реферат)
Облікова ставка НБУ та індекси інфляції на 1995-98 рр.(табл.)
Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету (курсова)
Макроекономічні аспекти системної перебудови банківської системи (курсова)
Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями (курсова робота)
Роль НБУ на ринку цінних паперів (реферат)
Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку (реферат)
Розрахункові документи в банківських установах (курсова робота)
Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (дипломна робота)
Заощадження (реферат)
Залучення банківського капіталу до інвестування реального сектора економіки України (реферат)
Аналітичні можливості балансу комерційного банку (реферат)
Акція та її види (замітки)
Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року (реферат)
Категории рефератов :
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою
Інформатика, компютерні науки
Історія Всесвітня, реферат, курсова
Історія економічних вчень, економічна історія
Історія України, реферат, курсова, диплом
Історія, теорія держави і права, реферат, курсова
Архітектура, містобудування
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука
Банківська справа
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці
Бухгалтерський облік, податки, реферат, курсова
Військова справа, ДПЮ, реферат
Географія економічна, регіональна економіка
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог
Гроші і кредит, реферат, курсова
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство
Державне регулювання економіки, інвестиції
Екологія, природокористування, реферат, курсова
Економіка підприємства, реферат, курсова, диплом
Економічні теми (різне), реферат, курсова
Економічна теорія, теорія економічних наук
Журналістика, телебачення, ЗМІ
Краєзнавство, етнографія, етнологія
Культура, культурологія, етика, естетика
Література світова, всесвітня література
Література українська, література України
Логіка, формальна логіка, юридична логіка
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка
Мікроекономіка, реферат, курсова
Макроекономіка, реферат, курсова, диплом
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення
Математика, алгебра, геометрія, статистика
Медицина, терапія, фізіологія
Менеджмент, реферат, курсова
Мовознавство, філологія, реферат, курсова, диплом
Музика, теорія та історія музики
Народні промисли, ремеслярство
Народознавство, реферат, курсова, диплом
Наукознавство, інновації, ОНД, реферат, курсова
Нобелівські лауреати, біографія, фото
Образотворче мистецтво, реферат
Організація виробництва, реферат, курсова
Підприємництво, реферат, курсова
Педагогіка, виховання, реферат, курсова
Політологія, політика, реферат, курсова
Правознавство (різне), реферат, курсова
Психологія, реферат, курсова
Різне, реферати, курсові з різних напрямків
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю
Релігія, релігієзнавство, реферат
Риторика, ораторське мистецтво, реферат, курсова
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика
Світовий ринок і торгівля, реферат, курсова
Соціологія, соціальна робота
Страхування, реферат, курсова
Сценарії виховних заходів, уроків, свят
Твори шкільні
Технічні науки, реферат, курсова
Трудове право України, соцзахист, реферат, курсова
Українознавство, реферат, курсова
Фізика, реферат, курсова
Фізкультура, туризм, рекреація, реферат, курсова
Філософія, реферат, курсова
Фінанси, міжнародні, державні фінанси, реферати
Хімія, реферат, курсова
Цінні папери, реферат, курсова, диплом
Облако тегов :
Кое что о кое чем :)
Script works 0.034 seconds